NZa gaat aan de slag met landelijke bekostiging proactieve zorgplanning

NZa gaat aan de slag met landelijke bekostiging proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning is een belangrijk onderdeel van passende zorg voor kwetsbare patiënten en patiënten in de laatste levensfase. Patiënten en hun naasten houden met proactieve zorgplanning regie over behandelwensen- en grenzen. Zorgprofessionals organiseren hierdoor de zorg rondom de patiënt. Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt er nog geen landelijke organisatie en bekostiging van proactieve zorgplanning. De NZa brengt daar verandering in  en gaat aan de slag met de bekostiging in de huisartsen- en ziekenhuiszorg en deels in de kortdurende en langdurige zorg.  

Goede samenwerking essentieel

Voor goede en passende proactieve zorgplanning is er afstemming en overdracht nodig tussen zorgprofessionals van verschillende zorgaanbieders. Een goede samenwerking is daarbij essentieel. Niet alleen de bekostiging, maar vooral de organisatie van zorg is daarbij belangrijk. Factoren die daaraan bijdragen zijn bijvoorbeeld digitale gegevensuitwisseling, de rol van de patiënt en zorgprofessional, bestuurlijk commitment en contracteerafspraken met zorgverzekeraars. Het is aan betrokken partijen om proactieve zorgplanning passend te organiseren en om aan de slag te gaan met de knelpunten uit ons onderzoek.  

Huisartsenzorg

Op dit moment zijn er maatwerkafspraken over proactieve zorgplanning gemaakt in Segment 2 en 3. Hierdoor kunnen huisartsen de zorg al declareren, maar dit gebeurt nog niet structureel en landelijk. We willen proactieve zorgplanning om die reden per 2027 invoeren in Segment 1. Om dit zo goed mogelijk te doen willen we eerst van zorgaanbieders en zorgverzekeraars weten hoe zij de maatwerkafspraken in Segment 2 en 3 ervaren. Tot 2027 roepen we zorgverzekeraars op om proactieve zorgplanning ruim in te kopen. 

Ziekenhuiszorg

In de ziekenhuiszorg is er nog geen specifieke vergoeding voor proactieve zorgplanning. De huidige financiële prikkels zijn vooral gericht op diagnostiek en behandelingen, maar niet op het voeren van langere gesprekken als onderdeel van proactieve zorgplanning. We concluderen dat een passende bekostiging van proactieve zorgplanning noodzakelijk is en passen de bekostiging per 2025 aan. 

Inzet specialist ouderengeneeskundige 

Ook in de kortdurende en langdurige zorg is het belangrijk zorgprofessionals goede afspraken kunnen maken over de behandelwensen en -grenzen van een patiënt. Voor ouderen die thuis zorg nodig hebben, blijkt de huidige indirecte tijd van de specialist ouderengeneeskunde niet genoeg. Dat geldt ook voor de specialist ouderengeneeskunde in de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. We verkennen in 2025 hoe de bekostiging de inzet van de specialist in de kortdurende zorg en langdurige zorg thuis ondersteunt.  

Bron: Nza