Algemene Voorwaarden

 1. Artikel 1 - Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en leveringen.
  2. In deze voorwaarden wordt de verkoper aangeduid met opdrachtnemer; de andere partij wordt aangeduid met opdrachtgever.
  3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
 2. Artikel 2 - Aanbiedingen

  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van de opdrachtnemer binden deze laatste niet, voorzover deze niet schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. Met "ondergeschikte personeelsleden" wordt in dit verband bedoeld, werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
 3. Artikel 3 - Prijzen

  1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
  2. Bij levering aan een adres binnen Nederland gelden zij als prijzen franco huis.
  3. Bij opdracht met een netto goederenwaarde tot € 100,- worden behandelingskosten extra in rekening gebracht. Deze bedragen tenminste € 17,50.
 4. Artikel 4 - Prijswijziging

  1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten op de dag van offerte.
  2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en van aflevering een tijdvak van 3 maanden overschrijdt en als gevolg van enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd, wordt de overeengekomen prijs evenredig aangepast, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de opdracht door de opdrachtgever.
  3. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel geschiedt gelijk met de hoofdsom.
  4. Prijswijzigingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk ingaan waarbij opdrachtgever het recht heeft de opdracht te annuleren.
 5. Artikel 5 - Levertijd en plaats

  1. Plaats van levering is Culemborg. Vervoer naar opdrachtgever is derhalve voor zijn rekening en risico.
  2. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. De levertijd geschiedt bovendien onder voorbehoud dat geen tussentijdse wijzigingen in de opdracht worden aangebracht.
  4. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de opdrachtgever de opdrachtnemer een redelijke termijn dient te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
  5. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan deze ter beschikking van de opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.
  6. Wanneer een gedeelte van een opdracht gereed is kan de opdrachtnemer naar eigen keus dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele opdracht gereed is. Bij levering in gedeelten van opdrachten conform het voormelde, alsmede bij levering van suggestieve gedeelten van een opdracht overeenkomstig de gesloten overeenkomst, wordt iedere levering geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen op ieder waarvan onderhavige voorwaarden afzonderlijk van toepassing zijn.
 6. Artikel 6 - Betaling

  1. Betaling dient te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer.
  2. Betaling dient, zonder enige korting of compensatie, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
  3. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op verandering van de betalingsvoorwaarden, op korting of schadeloosstelling, noch op intrekken van de opdracht.
  4. Een creditnota mag op een openstaand factuurbedrag slechts in mindering worden gebracht, nadat de opdrachtgever deze creditnota heeft ontvangen.
  5. Opdrachtnemer behoudt het recht om, in overleg, onder rembours te leveren.
  6. Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  7. Door de opdrachtgever verrichte betaling strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. Tenslotte strekken zij in mindering van de hoofdsom en lopende rente, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  8. De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag opzaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  9. De opdrachtnemer is gerechtigd om naast de hoofdvordering en de rente van de opdrachtgever te vorderen alle buiten gerechtelijke kosten die door niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer de opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incasso tarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat de opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien de opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.
 7. Artikel 7 - Onuitvoerbaarheid van de opdracht

  1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door de opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die de opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, is de opdrachtnemer niet in verzuim. De opdrachtnemer heeft alsdan de bevoegdheid om de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk blijft.
  2. Daarnaast heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij, ten gevolgen van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
  3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen worden mede verstaan:
   • Bedrijfsstoornis;
   • Materiaalfouten;
   • Gebrek aan grondstoffen;
   • Transportmoeilijkheden;
   • Oproer;
   • Stakingen of werkonderbrekingen;
   • Het niet voldoen van leveranciers van de opdrachtnemer aan hun verplichtingen.
  4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door ontbinding geleden of te lijden schade.
 8. Artikel 8 - Garantie

  1. De opdrachtnemer verstrekt op de geleverde zaken garantie overeenkomstig de garantie die hij van de betreffende toeleveranciers heeft, met dien verstande dat deze garantietermijn altijd beperkt blijft tot een termijn van 6 maanden na levering (factuurdatum).
  2. Bij materiaal- of fabricagefouten zorgt de opdrachtnemer gratis voor vervanging. In dat geval wordt de opdrachtnemer eigenaar van de te vervangen onderdelen.
  3. De garantie geldt niet voor gebreken of defecten, die ontstaan ten gevolge van geweld van buitenaf, slecht onderhoud, overbelasting, natuurlijke slijtage en andere buiten de controle van de opdrachtnemer liggende oorzaken.
  4. Geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijkingen in kleur, materiaalstructuur of finish vallen niet onder de garantie en verplichten de opdrachtnemer niet tot enige vergoeding. Het geeft de opdrachtgever evenmin het recht om de ontvangst of de betaling van de geleverde zaken te weigeren.
  5. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is strekt nimmer verder dan zijn mogelijk verhaal op toeleveranciers.
  6. Eventuele garantie zaken, dienen franco te worden verzonden, zowel door de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
 9. Artikel 9 - Klachten

  1. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij de opdrachtnemer terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.
  2. Onder bekwame tijd wordt verstaan 8 dagen na aflevering van een zaak of in geval niet afgeleverd is 8 dagen nadat de opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt. Hierbij dient de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is geconstateerd. 9.3 Klachten over facturen dienen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
  3. Eventuele schade of vermissing in geval van aflevering dient onmiddellijk door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk te worden bericht, onder overlegging van een bewijsstuk waaruit blijkt dat de opdrachtgever bij de vervoerder terzake heeft gereclameerd. Ontvangst van voormeldde berichtgeving impliceert niet enige aanvaarding van aansprakelijkheid terzake door de opdrachtnemer.
  4. Indien een bewijsstuk als voormeld niet kan worden overgelegd dan wordt het verzondene geacht compleet en onbeschadigd door de opdrachtnemer te zijn ontvangen.
  5. In geval van retourzending door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer dient zulks deugdelijk verpakt en franco te geschieden. Ongefrankeerde zendingen worden door de opdrachtnemer geweigerd.
  6. Verrekening van de vrachtkosten is niet toegestaan.
 10. Artikel 10 - Ontbinding

  1. Gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
  2. Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot de opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen. Deze tekortkomingen dient de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk te melden.
  3. De opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
  4. Indien de opdrachtnemer instemt met ontbinding zonder dat er sprake is van verzuim aan zijn zijde, heeft hij steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door de opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft de opdrachtnemer onverkort recht op betaling van de reeds door hem verrichte prestaties.
  5. Bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt in liquidatie treedt of wordt ontbonden, heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht te annuleren en het mogelijke geleverde doch niet geheel betaalde als zijn eigendom terug te vorderen onder verrekening van hetgeen reeds door de opdrachtgever is betaald, onverminderd het recht van de opdrachtnemer tot vergoeding van eventueel verlies of schade.
  6. In voormeldde gevallen is iedere vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever direct opeisbaar. Bovendien heeft de opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van de opdrachtnemer tot vergoeding van eventueel verlies of schade.
 11. Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

  1. De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door de opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de te leveren of nog te leveren zaken, zolang de opdrachtgever de vorderingen van de opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Acceptatie van een wissel of ander handelspapier geldt ten deze niet als betaling.
  2. Na de levering en voor de eigendomsovergang zijn de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  3. In geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer nu voor als dan de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
  4. De opdrachtnemer verschaft de opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van de opdrachtnemer ten behoeve van andere aanspraken die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft.
 12. Artikel 12 - Toepasselijk recht

  1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.